Skip to main content

Projectorganisatie

Voor het ontwerpen en uitvoeren van de projectdoelen is een projectorganisatie nodig die de samenwerking tussen de verschillende partijen structureert.

Projectorganisatie Projectis Apeldoorn

Werkwijze

Een project bestaat uit een projectorganisatie met een communicatie- en overlegstructuur. Binnen deze projectorgnisatie heeft elke partij in het samenwerkingsproces zijn eigen taken en bevoegdheden. Projectis Bouwmanagement legt deze, in overleg met u, vast in een Plan van Aanpak.

Plan van aanpak

Het Plan van Aanpak is een instrument om gedurende het gehele project koers te houden doordat het een duidelijk en gestructureerd beeld geeft van de projectdoelstellingen en de methoden waarop deze worden gerealiseerd. Daarnaast dient het Plan van Aanpak de betrokkenen inzicht te geven in de projectorganisatie, de uit te voeren werkzaamheden per fase en de doorlooptijd van de deelprojecten zodat de projectvoortgang bewaakt kan worden en politieke besluitvorming tijdig kan plaatsvinden.

Beheersing van deze aspecten gebeurt middels de aspecten organisatie en informatie. Uitgangspunten hiervoor worden in eerste instantie bepaald door de projectleider en vastgelegd in onderliggend Plan van Aanpak. Gedurende het project worden de aspecten geld, tijd en kwaliteit beheerd, uitgangspunten hiervoor worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE).


Wij doen dit:

Betrokken

Uw huisvesting realiseren en optimaliseren is onze kwaliteit. Wij leveren extra inspanning in het belang van uw organisatie en toegevoegde waarde door een proactieve houding.

Resultaatgericht

Uw doelen worden op effectieve wijze gerealiseerd in concrete resultaten. Projecten worden door ons professioneel, doelgericht en binnen vooraf vastgestelde kaders geleid.

Oplossingsgericht

Uw uitdagingen zijn ons vertrekpunt voor het creëren van oplossingen. Wij sturen op een goede samenwerking en onderling vertrouwen binnen projectteams.

Onafhankelijk

Uw belangen staan bij ons voorop. Wij zijn objectief, onafhankelijk en integer.