Skip to main content

Projectmanagement

Het leiden, sturen en bewaken van de projectorganisaties en projectprocessen (organisatorisch, informatief, kwalitatief, financieel en qua planning) is onze expertise.

Projectmanagement Projectis Apeldoorn

Projectmanagement

Projectis Bouwmanagement begeleidt voor u het gehele bouwproject, vanaf het initiatief tot en met de uitvoeringsfase, waarbij de oorspronkelijke uitgangspunten niet uit het oog worden verloren. Zo toetsen wij alle ontwerpresultaten aan het vooraf met u vastgestelde Programma van Eisen en relevante wet- en regelgeving. Daarnaast evalueren wij de effecten van ontwerpbeslissingen op uw organisatie, milieu, arbeidsomstandigheden en sociale veiligheid. Projectis brengt alle mogelijke risico's voor het project in kaart en stelt hierbij de nodige beheersmaatregelen voor.

Begeleiding bouwtrajecten Projecties Apeldoorn

Projectis inventariseert de benodigde vergunningen en verzorgt voor u de benodigde vergunningaanvragen. Wij voeren overleg met gebruikers, het bevoegd gezag en alle participanten in het bouwproces.

Wij begeleiden de uitwerking van het ontwerp naar contractstukken en begeleiden u bij het selecteren en contracteren van ontwerpende en uitvoerende marktpartijen. Wij hebben ervaring met diverse contract- en (europese) aanbestedingsvormen.

Wij doen dit

Betrokken

Uw huisvesting realiseren en optimaliseren is onze kwaliteit. Wij leveren extra inspanning in het belang van uw organisatie en toegevoegde waarde door een proactieve houding.

Resultaatgericht

Uw doelen worden op effectieve wijze gerealiseerd in concrete resultaten. Projecten worden door ons professioneel, doelgericht en binnen vooraf vastgestelde kaders geleid.

Oplossingsgericht

Uw uitdagingen zijn ons vertrekpunt voor het creëren van oplossingen. Wij sturen op een goede samenwerking en onderling vertrouwen binnen projectteams.

Onafhankelijk

Uw belangen staan bij ons voorop. Wij zijn objectief, onafhankelijk en integer.